Hiraizumi

World Heritage: Hiraizumi

Iwate Prefecture (Nishiiwai-gun Hiraizumi-cho: Chusonji, Motsuji, Kanjizaio-in Ato, Muryoko-in Ato, Mt. Kinkeisan)
Website: Hiraizumi (Hiraizumi Tourist Association)
Website: UNESCO (English)
Hiraizumi
Site Menu